آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غواصی تعبیر

غواصی

غواصی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز…
متن دوم