آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غم و اندوه تعبیر

غم و اندوه

غم و اندوه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غم و اندوه، شادی و نشاط می‌باشد،‌‌‌‌‌ولی اگر در خواب ببینی که از غم نجات پیدا کرده‌ای، یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی . غم و اندوه
متن دوم