آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غلبه بر پادشاه

پادشاه – غلبه بر پادشاه

غلبه بر پادشاه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، تعبیرش این است که پادشاه جهان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی…
متن دوم