آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غسل تعبیر

غسل کردن

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی،…
متن دوم