آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غالیه

غالیه (نوعی عطر)

غالیه (نوعی عطر) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غالیه، ادب و شهرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش حج است، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و اموالی است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی…
متن دوم