آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غار تعبیر

غار

غار (مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!... البته اگر روش تعبیر را ندانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد غار شده‌ای و در آن اقامت کرده‌ای و ساکن شده‌ای، تعبیرش این است که از دنیا می‌روی. اگر ببینی وارد غار شدی…
متن دوم