آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غارت تعبیر

غارت

غارت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال و اموال تو را غارت کرده‌اند، تعبیرش این است که به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مال و نعمت کسی را غارت کرده‌اند، یـعـنـی به اندازه مقداری که غارت شده…
متن دوم