آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عوض کردن خر

خر – عوض کردن خر

عوض کردن خر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای،…
متن دوم