آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عود تعبیر

عود

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عود، مردی لطیف و زیبا می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عود خام داری، تعبیرش این است که«پادشاه» چیزی به تو عطا می‌کند و هر چه عود بیشتر باشد تعبیرش این است که سود و منفعت بیشتری…
متن دوم