آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عنکبوت تعبیر

عنکبوت

عنکبوت تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب عنکبوت، مردی ضعیف و گمراه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بافنده است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عنکبوت گرفته‌ای، یـعـنـی بر مرد ضعیف و گمراهی پیروز می‌شوی . عنکبوت
متن دوم