آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عنقا تعبیر

عنقا

عنقا عنقا آلت موسیقی است که مثل چنگ می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنقا می‌زنی، تعبیرش این است که به انجام باطل و گفتن حرف دروغ و محال تمایل پیدا می‌کنی .اگر ببینی عنقا را شکسته یا از دست داده‌ای، یـعـنـی از دروغگوئی توبه…
متن دوم