آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عنبر تعبیر

عنبر

عنبر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنبر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به سود و منفعت می‌رسی.اگر ببینی به کسی عنبر داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.اگر ببینی عنبر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان…
متن دوم