آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عناب

عناب

عناب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب عناب، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی عناب داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عناب از درخت چیده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن…
متن دوم