آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم و حکمت

علم و حکمت

علم و حکمت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی علم دین و شریعت یاد می‌گیری، تعبیرش این است که «پادشاه»می‌شوی. اگر ببینی علم و حکمت می‌خوانی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی که قرآن بخوانی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و…
متن دوم