آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم مانیه تیزم

بهداشت و تقویت چشم

نگاه مانیه تیزم ور حس بینایی که وسیله‌ی آن چشم‌هاست مهم‌ترین و کامل‌ترین حواس بدن انسان و حیوانات دیگر محسوب بوده از لحاظ بسیاری از معلومات ذهنی و دانش‌های بشری ادراکی‌ترین و از لحاظ صنایع مستظرفه و دیگر هنرهای زیبا چون نقاشی و غیره…

تلقین و القاء مانیه تیزم ور

تلقین و القاء مانیه تیزم ور در مبحث  تلقین  والقاء می توانید راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری را  کسب نمایید. موضوعی  که قابل بحث است این که همیشه عملیات عاملین مجرب توأم با تلقین و القاء می‌باشد. برای به دست آوردن این قدرت باید…

علم مانیه تیزم

 علم مانیه تیزم از انسان نیروی معنوی اسرارانگیزی تظاهر می‌نماید که آن را مغناطیس شخصی یا مانیه‌تیزم می‌نامند که ذات و جوهر آن تاکنون کشف نگردیده است. از قرن ۱۸ میلادی بدین طرف ثابت شده است که حیوانات نیز چون کره زمین و دیگر کرات…
متن دوم