آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقیق تعبیر

عقیق

عقیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی،…
متن دوم