آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقاب

عقاب

عقاب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب عقاب «پادشاهی» قوی و با هیبت و ستمگر است که همه از او می‌ترسند.اگر در خواب ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که از نزدیکان و…
متن دوم