آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عطسه کردن تعبیر

عطسه کردن

عطسه کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب عطسه کردن مال و اموالی است که راحت و آسان به دست می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عطسه کردی و "الحمدلله" گفتی، تعبیرش این است که شخص بزرگی حاجت و خواسته تو را برآورده می‌کند، یا اگر بیمار…
متن دوم