آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عطر تعبیر

عطر

عطر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خودت عطر داری، تعبیرش این است که اگر عالم و دانشمند هستی مردم از علم تو و یا اگر ثروتمند هستی از مال و ثروت تو بهره‌مند می‌شوند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عطر عبارتند از: 1- تحسین و ستایش…
متن دوم