آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عطرفروش

عطرفروش

عطرفروش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عطرفروشی می‌کنی، تعبیرش این است که مردم از تو گله و شکایت و شکوه می‌کنند.اگر ببینی با عطرفروش دوست شده‌ای، یـعـنـی مردم از تو به بخشندگی و سخاوت نام می‌برند . عطرفروش
متن دوم