آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عطا و بخشش تعبیر

عطا و بخشش

عطا و بخشش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: ‌اگر ببینی کسی چیزی به تو عطا کرده…
متن دوم