آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عصیده تعبیر

عصیده (نوعی حلوا)

عصیده (نوعی حلوا) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر عصیده این است که مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری، و تعبیر عصیده‌ای که در آن زعفران به کار نرفته است بهتر از بقیه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کسی تکه‌ای عصیده در دهان تو…
متن دوم