آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عصا تعبیر

عصا

عصا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو لنگ می‌باشد و با عصا حرکت می‌کنی، یـعـنـی از کسی یاری…
متن دوم