آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عصاری تعبیر

روغن‌گیری (عصاری و …)

روغن‌گیری (عصاری و ...) امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر روغن‌گیر، شخصی می‌باشد که یاری کنندۀ کسی است که با او معاشرت و همنشینی داشته باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن‌گیری می‌کنی، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که موجب…
متن دوم