آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عبادت و پرستش تعبیر

عبادت و پرستش

عبادت و پرستش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…
متن دوم