آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عالم شدن یا صحبت از علم تعبیر

عالم شدن یا صحبت از علم

عالم شدن یا صحبت از علم ابن سیرین می‌گوید: اگر عالم باشی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که علم تو زیادتر می‌شود.اگر جاهل هستی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که بر سر زبان مردم خواهی افتاد و از تو بدگوئی…
متن دوم