آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عاج

عاج

عاج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عاج، دریافت مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: به هر میزان عاج سفیدتر باشد، یـعـنـی مال و اموال تو بیشتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صاحب عاج هستی، تعبیرش این است که…
متن دوم