آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ظالم بودن تعبیر

ظالم بودن

ظالم بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی، تعبیرش این است که شخصی که به آن ظلم می‌کردی بر تو پیروز می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر شخص بزرگ و رئیس در خواب ببیند که بر زیردست خودش ظلم می‌کند، یـعـنـی آن شخص زیردست از…

آزار – ظالم بودن

ظالم بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی، تعبیرش این است که شخصی که به آن ظلم می‌کردی بر تو پیروز می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر شخص بزرگ و رئیس در خواب ببیند که بر زیردست خودش ظلم می‌کند، یـعـنـی آن شخص زیردست از…
متن دوم