آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طناب

طناب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طناب، عهد و پیمان می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عهد و پیمانی است که هم با مردم و هم با خدا بسته‌ای. تعبیر کلی
متن دوم