آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلق تعبیر

طلق

طلق تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی طلق داری، تعبیرش این است که در مسافرت با مکر و حیله مال و اموال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلق می‌خوری، یـعـنـی به سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و…
متن دوم