آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طریقه ختم سوره مزمل

ختم سوره مزمل,طریقه ختم سوره مزمل

ختم سوره مزمل,طریقه ختم سوره مزمل به جهت دفع مهمات یازده روز هر روزی یازده بار سوره مزمل را بخواند.و بعد از خواندن هر بار سوره این دعای زیر را هم بخواند.هنوز روز یازدهم تمام نشده باشد که مراد حاصل شود جهت بزرگنمایی روی تصویر…
متن دوم