آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طحال تعبیر

طحال

طحال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طحال، مال و اموال و شادی و سرور می‌باشد (به خاطر آنکه قوام و مایۀ زندگی بدن بر عهدۀ طحال می‌باشد).اگر در خواب ببینی طحال گوسفند داری، تعبیرش این است که از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست…
متن دوم