آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طبق تعبیر

طبق

طبق منظور از طبق ظروف پهنی مثل بشقاب و دیس و سینی و نعلبکی و... می‌باشد که در آن غذا و یا چیزهای دیگر قرار داده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طبق، خدمتکاری است که کارهای تو را به موقع انجام می‌دهد.اگر در خواب ببینی طبق بزرگی داری،…
متن دوم