آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طاعون

طاعون

طاعون تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طاعون، جنگ و درگیری می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش فتنه و بلا و گرفتاری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). طاعون
متن دوم