آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ضعف یا درد شکم تعبیر

شکم – ضعف یا درد شکم

ضعف یا درد شکم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو ضعیف شده است، تعبیرش این است که پشت و پناه تو ضعیف می‌شود.اگر ببینی شکم تو درد می‌کند، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی. اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله…
متن دوم