آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ضعف و آسیب گردن تعبیر

گردن – ضعف و آسیب و… گردن

ضعف و آسیب و... گردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردن تو کوتاه می‌باشد، تعبیرش این است که امانت را به جا می‌آوری و ادای امانت می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی قوت و نیروی تو کم می‌شود…
متن دوم