آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صیقل زدن تعبیر

صیقل زدن

صیقل زدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب صیقل زدن،«پادشاهی» بزرگ می‌باشد. اگر ببینی صیقل می‌زنی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چیز صیقل‌دهنده، مردی است که به دست او حق از باطل جدا می‌شود. صیقل زدن
متن دوم