آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صوفی شدن تعبیر

صوفی شدن

صوفی شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صوفی شده‌ای و با صوفی‌ها در خانقاه مجاور گشته‌ای و اعتکاف کرده‌ای، تعبیرش این است که دست از دنیا می‌کشی و به کار آخرت خودت مشغول می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس صوفی‌ها را…
متن دوم