آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صمغ تعبیر

صمغ

صمغ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صمغ داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که از مال کسی خرج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی صمغ داشته‌ای و آن‌ها را به کسی دادی، یـعـنـی مال و اموال خودت را به کسی خواهی داد.جابر مغربی می‌گوید: برای…
متن دوم