آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صلیب تعبیر

صلیب

صلیب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، یـعـنـی برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی، ابراهیم…
متن دوم