آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صلوات تعبیر

صلوات

صلوات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلوات میفرستی، تعبیرش این است که حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و رزق و روزی تو افزایش می‌یابد و سرانجام به سعادت می‌رسی، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که سنت و روش پیغمبر(ص) را به…
متن دوم