آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صدقه دادن تعبیر

صدقه دادن

صدقه دادن ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب صدقه دادن، ایمنی و امنیت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش به هر نوعی که باشد، سعادت دنیا و آخرت است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی،…
متن دوم