آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صدف تعبیر

صدف

صدف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صدف داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.اگر ببینی صدف خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار تو فرار می‌کند. صدف
متن دوم