آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صدای خر

خر – صدای خر

صدای خر ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... اِنَّ اَنكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _... که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-19).جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم