آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صحف تعبیر

صحف

صحف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحف ابراهیم (ع) می‌خوانی، تعبیرش این است که کسی تو را به راه راست هدایت می‌کند و راه و روشِ دینداری را نشان می‌دهد، ولی اگر ببینی که از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی با ریا و نفاق و دوروئی با مردم صحبت…
متن دوم