آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صحرا تعبیر

صحرا

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب خودت صحرائی را ببینی، تعبیرش شادی و خرمی از طرف پادشاه می‌باشد (به اندازۀ بزرگی صحرا). اگر در خواب ببینی در صحرای بزرگ و سرسبزی هستی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی، ولی اگر صحرا پر از…
متن دوم