آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صحبت با پرنده

پرنده – صحبت با پرنده

صحبت با پرنده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از آسمان با تو صحبت می‌کند، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در آن پیشرفت می‌کنی .…
متن دوم