آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صحبت با بدن تعبیر

صحبت با بدن

صحبت با بدن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود. اگر ببینی عضوی از بدنت با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم رسوا می‌شوی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقَالُوا…
متن دوم