آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صحبت با اعضا بدن تعبیر

زبان – صحبت با اعضا بدن

صحبت با اعضا بدن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود. اگر ببینی عضوی از بدنت با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم رسوا می‌شوی ، همانطور که در قرآن کریم آمده:…
متن دوم