آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صبح تعبیر

صبح

صبح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر صبح، قوت و توان مردم آن سرزمین می‌باشد.اگر در خواب ببینی "صبح صادق" دمیده و روشن شده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین ایمن می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بعد از روشنی تاریک شد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…
متن دوم